لیست قیمت تراکت کرافت تراکت کرافت تک رنگ مشکی ( ۱۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت تراکت کرافت تراکت کرافت تک رنگ مشکی ( ۲۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت تراکت کرافت تراکت کرافت تک رنگ مشکی ( ۵۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۵۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵۷۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶۵۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۸۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۵۰۰۰ عددی ) A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۴۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۵۰۰۰ عددی ) A۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۲۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۵۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۳۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۷۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۲۰۰۰ عددی ) A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت کرافت تراکت کرافت جهار رنگ ( ۲۰۰۰ عددی ) A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش