لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته ۲۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( ۱۰/۵ در ۱۴/۸ ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۱۷,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته ۲۰۰۰ عددی A۶ استاندارد ( ۱۰/۵ در ۱۴/۸ ) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۵۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته ۲۰۰۰ عددی A۵ اسناندارد ( ۱۴/۸ در ۲۱ ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲۱۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته ۲۰۰۰ عددی A۵ اسناندارد ( ۱۴/۸ در ۲۱ ) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲۸۴,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته ۲۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱*۲۹/۷ ) یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۳۹۹,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته ۲۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱*۲۹/۷ ) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۵۳۷,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق ۸ ساعته تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق ۸ ساعته تک لت دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات ۸ ساعته تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات ۸ ساعته تک لت دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته لیبل بدون روکش ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته لیبل بدون روکش ۸ ساعته تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته لیبل با روکش سلفون براق ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته لیبل با روکش سلفون براق ۸ ساعته تک لت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد ۸ ساعته ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد ۸ ساعته ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سلفون مات دورگرد ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سلفون مات دورگرد ۸ ساعته ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته سلفون مات دورگرد ۸ ساعته ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰۳,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۳۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۴۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۳۳,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۸۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی ۸ ساعته A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۶۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۳۷,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۵۳,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۷۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۶۹,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته A۳ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۵۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ فرم های ۸ ساعته تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی ۸ ساعته A۳ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۳۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش