لیست قیمت نایلکس دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ نایلکس دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ نایلکس دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ نایلکس دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۴۷ در ۳۷ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ نایلکس دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۴۷ در ۳۷ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ نایلکس دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۵۵ در ۴۵ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۵۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ نایلکس دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۵۵ در ۴۵ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۵۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ نایلکس دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۵۵ در ۶۵ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ نایلکس دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۵۵ در ۶۵ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ نایلکس دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۷۵ در ۶۵ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۳۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ نایلکس دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۷۵ در ۶۵ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۳۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ نایلکس دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۹۰ در ۷۰ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ نایلکس دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۹۰ در ۷۰ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت نایلکس دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ نایلکس دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۱۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ نایلکس دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۱۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ نایلکس دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۵ در ۴۵ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ نایلکس دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۵ در ۴۵ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ نایلکس دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۵۰ در ۴۰ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۳۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ نایلکس دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۵۰ در ۴۰ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ نایلکس دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۶۰ در ۵۰ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ نایلکس دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۶۰ در ۵۰ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت نایلکس نایلون دسته بندی ( بغل کاست )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ نایلکس نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۴۵ در ۴۵ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ نایلکس نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۴۵ در ۴۵ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ نایلکس نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۵۵ در ۵۸ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ نایلکس نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۵۵ در ۵۸ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت نایلکس دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ نایلکس دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) ۵۵ در ۶۵ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ نایلکس دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) ۵۵ در ۶۵ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش