لیست قیمت تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۶۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۶۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۸۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۴۶۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۱۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۱۳۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش