لیست قیمت ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۲۰*۳۰ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۲۰*۳۰ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۲۵*۳۵ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۲۵*۳۵ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۳۰*۴۰ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۷۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۳۰*۴۰ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۷۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۳۵*۴۵ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۱۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۳۵*۴۵ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۱۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۴۰*۵۰ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ساک پارچه ای سوزنی کیسه پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۴۰*۵۰ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش