لیست قیمت بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( ۲۰ در ۲۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( ۲۰ در ۲۹ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۴۶۴,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ غیر استاندارد ( ۴۰ در ۲۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۷۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ غیر استاندارد ( ۴۰ در ۲۹ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۸۹۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۱۰۰۰ عددی ۶ لت A۶ غیر متعارف ( ۲۰ در ۴۲ سانتی متر ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۱۰۰۰ عددی ۶ لت A۶ غیر متعارف ( ۲۰ در ۴۲ سانتی متر ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۶۱۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( ۲۰ در ۲۹ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۸۶,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( ۲۰ در ۲۹ ) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۷۱۱,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ غیر استاندارد ( ۴۰ در ۲۹ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۳۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ غیر استاندارد ( ۴۰ در ۲۹ ) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۶۶,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۲۰۰۰ عددی ۶ لت A۶ غیر متعارف ( ۲۰ در ۴۲ سانتی متر ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۱۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۲۰۰۰ عددی ۶ لت A۶ غیر متعارف ( ۲۰ در ۴۲ سانتی متر ) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۸۷۶,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات