لیست قیمت فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار پاکت سی دی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۱ در ۳۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۴۸,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار جاکارتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار جاکارتی ۱۴۴ در ۲۰۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۵ در ۲۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۵۰۰۰ عددی ۱۵۵ در ۲۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۲۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۳۶۰ سی سی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار لیوان کاغذی ۳۶۰ سی سی ۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار لیبل سی دی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار لیبل سی دی ۱۳۰ در ۱۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۶,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار فولدر یکرو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار فولدر یکرو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدر قفلی شماره یک ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۹۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار فولدر یکرو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدر قفلی شماره یک ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۴۱۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار فولدر یکرو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدر قفلی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۵۱۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های قالب دار فولدر یکرو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدر قفلی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های قالب دار فولدر یکرو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره یک ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۳۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های قالب دار فولدر یکرو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره یک ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۹۲۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ فرم های قالب دار فولدر یکرو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۳۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ فرم های قالب دار فولدر یکرو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۹۲۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ فرم های قالب دار فولدر یکرو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره سه ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۳۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فرم های قالب دار فولدر یکرو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره سه ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۹۲۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فرم های قالب دار فولدر یکرو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره چهار ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۵۱۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ فرم های قالب دار فولدر یکرو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره چهار ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۱۳۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار فولدر دورو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار فولدر دورو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدر قفلی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های قالب دار فولدر دورو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدر قفلی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های قالب دار فولدر دورو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره یک ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های قالب دار فولدر دورو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره یک ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فرم های قالب دار فولدر دورو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ فرم های قالب دار فولدر دورو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره دو ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ فرم های قالب دار فولدر دورو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره سه ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ فرم های قالب دار فولدر دورو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره سه ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ فرم های قالب دار فولدر دورو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره سه ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فرم های قالب دار فولدر دورو ۳۰۰ گرمی با روکش سلفون براق یا مات فولدرچسبی شماره سه ( فایل ارسالی در ۶۰۰ در ۴۵۰) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون براق ۲ لت ( ۸.۵ در ۹.۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار سلفون مات ۲ لت ( ۸.۵ در ۹.۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار کتان

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار کتان ۲ لت ( ۸.۵ در ۹.۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار لیبل قالبدار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار لیبل قالبدار ۲ لت ( ۸.۵ در ۹.۶ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های قالب دار کارت ویزیت قالبدار لمینت براق ۲ لت ( ۸.۵ در ۹.۶ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش